Posts

Showing posts with the label Bình Thuận

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2018

Image
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Trường Đại học Phan Thiết thông báo tuyển dụng giảng viên, nhân viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     290/TB-ĐHPT Bình Thuận, ngày  01  tháng 10 năm  2018THÔNG BÁO Tuyển dụng Giảng viên, nhân viên Đại học Phan Thiết Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, Trường đại học Phan Thiết cần tuyển giảng viên, nhân viên với các yêu cầu như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: STT Vị trí chuyên môn Số lượng Giảng viên 1 Quản trị khách sạn 2 2

Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Image
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net