Posts

Showing posts with the label An Giang

UBND huyện Tịnh Biên, An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập và Hộ…

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Image

UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Image

UBND huyện An Phú, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Image