Posts

Showing posts from December, 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

SỞ Y TẾ SƠN LA BVĐK HUYỆN MỘC CHÂU


Số: 188/TB-BVMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mộc Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2019
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2019 Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thực hiện chế độ hợp đòng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Nghị định Hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, v…

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Long An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image