UBND tỉnh Gia Lai thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018
Xem thêm: UBND tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng công chức năm 2018